Mentorskap

Ett välfungerande mentorskap har en tydlig rollfördelning mellan mentor och adept. Mentorn har ett ansvar för processen, vilket innebär att klara ut ramar, roller, förväntningar, säkerställa konkreta utvecklingsmål med mentorskapet samt klargöra hur ömsesidig feedback hanteras. Adepten har å sin sida ett ansvar för innehållet i mötena, tillämpning av gjorda insikter och att vara tydlig med sina behov. Båda parter behöver ta ett aktivt ansvar för sin del av mentorskapet.

Mentorskap innebär att lära från en mentor som redan gått den väg du har framför dig i livet. En bra mentor har funderat över sitt lärande och vad som bidragit till utveckling på olika sätt. Denne har också upptäckt de linser genom vilka han/hon ser verkligheten. Mentorn har också kommit bortom egna behov av självhävdelse, som kan ligga i vägen för ett välfungerande mentorskap. Det gör att mentorn kan ha en större uppmärksamhet på adepten än sig själv.
När mentorskapet är välfungerande har adepten å sin sida förstått att denne måste finna sin egen väg. Det kräver att också adepten reflekterar över sin resa och vad som bidragit till framgång och snedsteg. En adept som är öppen med sin mentor och reflekterar över situationer i den egna verkligheten kan lättare se och välja kloka handlingsvägar.

Vad vi gör

Våra mentorskapsprogram kan omfatta såväl interna som externa mentorer. Övningar och verktyg tillhandahålls för att förbereda och kvalitetssäkra processen. Matchning av mentorer och adepter genomförs när så önskas. Våra mentorer är också ofta utbildade i ett coachande förhållningssätt. Vi förmedlar gärna kontakt med företag som genomför företagsinterna utbildningar för mentorer och adepter.      

Är du osäker på om du behöver en mentor eller en coach? Ring oss - vi har båda!